Terjärv Pensionärer r.f.

Terjärv pensionärsförening

Bildades år 1976

Terjärv Pensionärer r.f.
20 år 1976 -1995

Bakgrund

Det hela fick sin början den 26 november 1975. Då samlades ett 80-tal pensionärer på en pensionärsträff, och på samma möte bildade man också en interimsstyrelse. Med på detta möte var Alfred Smeds, som då var ordförande för Österbottens delegation av Svenska Pensionärsförbundet (gr. hösten 1972) och han berättade om förbundets målsättning att tillvarata pensionärernas intressen, vilka fördelarna är att som inregistrerad förening tillhöra förbundet, samt förbundets arbetsmetoder. I mötet deltog också Els-Maj Johansson, som var pensionärsförbundets verksamhetsledare.

De närvarande pensionärerna beslöt att bilda en egen förening. En interimsstyrelse tillsattes bestående av fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. De närvarande ville att representanterna skulle vara jämt fördelade mellan byarna vilket gjorde att antalet medlemmar blev högre än det som föreslogs i modellstadgarna. I interimsstyrelsen valdes: Ruben Wistbacka, ordförande, Tyra Sandberg, sekreterare, Rafael Sandberg, Alina Wiik, Evald Smedjebacka, Ellen Bodbacka, Runar Sandvik, Mauritz Storbacka och Verner Lindsjö, interimsstyrelsens första åtgärd blev att inregistrera föreningen i föreningsregistret.

Interimsstyrelsen höll sitt första möte den 10 december 1975 i församlingshemmet, som sedan dess blivit föreningens samlingslokal. På detta möte diskuterades olika namnförslag på föreningen och man stannade för Terjärv Pensionärer. Föreningsstadgar uppgjordes efter den modellstadga man fått, och de flesta paragrafer omfattades i sin helhet förutom paragraf 6 där man i stället för sex ordinarie medlemmar antog sju ordinarie och två suppleanter.

På detta möte gjorde man inget beslut om att inregistrera föreningen, eftersom det bland pensionärerna ännu rådde en ovisshet om fördelarna med att registrera sig. Vid nästa möte som också var julfest skulle man diskutera saken, detta för undvikande av oenighet bland pensionärerna. Tyvärr blev tiden för kort på julfesten att diskutera bildandet av den nya föreningen och frågan sköts fram till den 28 januari 1976.

Som parentes kan nämnas att Terjärvpensionärerna hade varit verksamma sedan den 3 december 1968 då församlingens diakonikommitté beslöt aktivera pensionärerna inom församlingen med en pensionärsklubb, som senare kallades pensionärsträffar. Dessa träffar hade letts av församlingen kyrkoherdar Runar Weckström och Eigil Granvik och varit av religiös karaktär. Till först deltog ett litet anta! äldre pensionärer, men snart fick det planterade "senapskornet" växtkraft och många - även yngre - fick nu upp ögonen för dessa träffar som både skapade gemenskap och var en omväxling i tillvaron. Detta betydde att deltagarna ökade till 70 - 80 per gång. Ibland var en 65-åring för ung att delta i en pensionärsträff. Till först stod församlingens anställda för programmet, men efter hand tog pensionärerna själva hand om det mesta eftersom de ansåg sig fortfarande vara i aktiv ålder.

1976

Den 28 januari 1976 möttes först interimsstyrelsen, för att nu ta upp frågan om inregistrering och senare på eftermiddagen samlade ett 80-tal pensionärer för att höra vad dessa hade att komma med. Denna gång bekräftades det tidigare beslutet från 26.11.75, att bilda en förening. Föreningens målsättning diskute- rades på nytt. Det tidigare beslutet om att ha sju ordinarie styrelsemedlemmar godkändes inte nu utan man beslöt att följa modellstadgarna, där det föreslogs fem.

Denna gång valdes en styrelse och den fick följande sammansättning, efter det att styrelsen efter mötet inom sig valde funktionärer: Ruben Wistbacka, ordförande och kassör, Runar Sandvik, viceordförande, Tyra Sandberg, sekreterare, Evald Smedjebacka och Mauritz Stor backa, samt suppleanter: Verner Lindsjö och Rakel Wistbacka. Verner och Eva Lindsjö blev senare valda till föreningens första revisorer. Styrelsen som väljs för ett år i sänder är beslutför då minst tre medlemmar är närvarande. Föreningen skulle registreras med det snaraste. Efter träffen fick också pensionärerna anmälas sig i den nya föreningen.

Terjärvföreningen beviljades medlemskap i Svenska Pensionärsförbundet r.f. vid deras styrelsemöte den 27 januari 1976. Terjärv Pensionärer r.f. registrerades med nummer 121807 i föreningsregistret den 24 maj 1976 och då var medlemsantalet 118. I föreningens stadgar, paragraf 2 sägs : "föreningens uppgift är att verksamt arbeta för sina medlemmars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen", i paragraf 3 står det att föreningens :"uppgift är att bedriva informationsverksamhet bland sina medlemmar beträffande pensioner, skattelindringar, förmåner, beviljade pensioner av stat, kommun, organisation eller bolag, att ordna kurser, föredragningstillfällen, filmföre- ställningar, exursioner, teaterbesök, gruppresor, informationstillfällen och möteskvällar, samt verka som förbindelslänk medlemmarna emellan".  I paragraf 12 sägs det att "styrelsen kan på grund av sjukdom eller medellöshet bevilja enskild medlem nedsättning av medlemsavgiften med ända till 90 procent.”

Efter inregistreringen kom man igång på allvar och träffar har det blivit sista onsdagen i månaden från september till maj månad. Deltagarantalet har hållit sig kring 100 per träff. Föreningen är indelad i fem kretsar 1) Småbönders-Högnabba, 2) Kortjärvi-Djupsjöbacka, 3) Kyrkoby I, 4) Kyrkoby II och 5) Hästbacka-Kolam. Församlingens kyrkoherde och kantor har medverkat de flesta gånger, men ibland har man anlitat präster från grannförsamlingarna.

En pensionärskör med medlemmar från de flesta byar och startade 1974 fick nu vind i seglen och sångarna ökade i antal. Kören verkade i Ml under ledning av kantor Alice Wikström. Tyvärr blev ledarfrågan ett problem och kören upphörde hösten 1976, till mångas sorg, eftersom kören hade som sed att uppträda på månadsträffarna. Året avslutades som sig bör med julfest, den 30 december och i programmet blev det bl.a. duettsång av Marguerite och Håkan Granvik, pianospel av Margit Hästbacka och allvarsord av Eigil Granvik.

I verksamhetsberättelsen frågar sig sekreteraren Tyra Sandberg, vad som förändrades med pensionärsträffarna i och med inregistreringen av den nya föreningen? Jo, att man haft tillfälle att deltaga i upplysningstillfällen och större samlingar anordnade av österbottniska delegationen, utan att känna att man åker snålskjuts på de anslutnas bekostnad.

Under det första verksamhetsåret kunde intresserade medlemmar delta i resor. I augusti blev det två fyllda bussar med pensionärer till EU:s lägerområde Klippan i Munsala och en tid senare igen två bussar till Oravais med omfattande program. Vidare blev det föreläsningsdag i Nykarleby och storträff i Jakobstad. De som är medlemmar i föreningen får gratis sin egen tidning "God Tid", som fungerar som en kontaktlänk mellan förbundet, föreningarna och de enskilda medlemmarna. Vidare ges annan information från Svenska Pensionärsförbundet genom deras cirkulär som uppläses på träffarna. Det första verksamhetsåret var till ända.

1977

Årsmötet hölls den 26 januari med cirka 80 deltagare och hela styrelsen återvaldes, men den hann inte konstituera sig (p.g.a. olämpliga busstider). Mötet beslöt att medlemsavgiften är 3 mark och att man skulle inbjuda Kronobypensionärer till en vårträff. Vid konstituerande styrelsemöte 23.2. beslöts att styrelsesammansättningen förblir som tidigare. På februari- och november- mötena berättade med.lic. Pehr Löv om rätt och fel kost. På marsmötet deltog asessor Erik Wentin som tog upp påsktemat och i april blev det besök av kyrkoherden i Evijärvi, Seppo Paananen. i maj diskuterades en resa runt Uleträsk och sedan skulle föreningen ta en välförtjänt "semester" t.o.m. september. I september gästades föreningen av lärare Edvin Strandén som berättade om vuxenstudier och i november fick man besök av Jeppoherden Bengt Djupsjö- backa.

Tre gånger deltog intresserade pensionärer i större pensionärssamlingar. Norra distriktet höll ett möte i Nedervetil, en sommarsamling i Nykarleby och en diktträff i Pedersöre kyrka med May Pihlgren. Året avslutades med sedvanlig julfest och fint program av både yngre och äldre lokala förmågor som man ofta anlitar. Under det andra verksamhetsåret hade det hållits tio träffar med i medeltal 100 deltagare och det är bra med tanke på att föreningen hade 138 medlemmar detta år. Programmen har varit av god klass och ett andligt budskap har gått som en röd tråd genom alla möten. Årligen påminns pensionärerna på träffarna om andra pensionärer som lämnat det jordiska livet genom en tyst minut. De som är kvar, skriver sekreteraren, har en uppgift att fylla och bör träna sina andliga krafter för att kunna "verka, tills natten kommer."

1978

Över 100 medlemmar deltog i årsmötet den 29 mars 1978 och styrelsen fick fortsatt förtroende, enligt tidigare sammansättning, med den ändringen att Evald Smedjebacka valdes till viceordförande. Gästtalare på årets tio träffar var mestadels prästmän från nejden såsom Karl Sandvik, P-O Skytte, Erik Wentin, prosten Melin, Alf Lönnqvist, kyrkoherde Granvik från Maxmo, Bengt Djupsjöbacka samt riksdagsman Ragnar Granvik och trädgårdsmästare Leif Österbacka. En kostnadsfråga för föreningen var anlitande av föredragare till träffarna och nu fick man ekonomisk hjälp av Kronoby Ml.

Föreningen har nu förutom byaombuden en programkommitté inom varje krets. För att skapa bättre kontakter mellan föreningarna i Karlebynejden tillsattes en samarbetskommitté med Hannes Hagström i Gamlakarleby som sammankallare och med Ruben Wistbacka och Tyra Sandberg som medlemmar från Terjärvföreningen. Föreningens uppgift var att informera sina medlemsföreningar om pensioner, anordna möten med föredrag, film förevisningar, kurser och exkursioner, samt upprätthålla förbindelsen med Svenska Pensionärsförbundet och dess österbottniska distrikt. Under året gjordes resor till förbundets sommardagar på Dipoli i Esbo, en ruskaresa till Lappland i september, en resa till en träff i Karleby och till Kronoby, samt en funktionärsträff på båten till Sundsvall. Som tidigare nämnts hade pensionärsklubben kommit i gång 1968, vilket betydde att pensionärerna detta år kunde fira sitt inofficiella 10-årsjubileum trots att den inte varit förening.

1979

På vårmötet i februari deltog över 100 medlemmar och återvalde styrelsen i sin helhet och enligt tidigare sammansättning. Medlemsavgiften höjdes nu till 5 mark. Styrelsen har inte sammanträtt sedan första mötet, men medlemmarna har varit i kontakt per telefon i olika ärenden. Detta år möttes medlemmarna i samarbets- kommittén flera gånger. Ett resultat av denna kommittés verksamhet är de nejdsamlingar som nu blivit årliga tillställningar. En långresa till Israel kom till stånd tack vare kommittén. Övriga resor gjordes till Mariehamn, Kristinestad och Saxnäs, samt till träffar i Nedervetil och Karleby. Som talare detta år anlitades Anni Krokfors, Allan Store, Edvin Wikström, Helge Smedjebacka, Gun Löv, Heinz Mandell, Ethel och Runar Weckström, Sigurd Norrgård och Martin Sandvik.

Detta år försökte man igen få igång pensionärskören. I början av året leddes kören av Bengt Strengell och från hösten övertogs dirigentskapet av Alice Wikström. Det blev få övningar, men kören hann ändå glädja pensionärerna varje gång den uppträdde på träffarna. Medlemsantalet i föreningen var nu 157 stycken.

1980

Årsmötet hölls i mars och styrelsen återvaldes i sin helhet och enligt tidigare sammansättning. Årets stora begivenhet på hemmaplan var Karlebynejdens pensionärssamling den 3 maj på ungdomslokalen i Terjärv. Lokalen blev fullsatt och programmet var strålande enligt de flesta och även den ekonomiska behållningen var "mycket god". På programmet stod bl.a. stråkmusik, pianosoli, diktläsning, manskörsång, festtal, diktläsning och sång av pensionärskören. Talare på träffarna detta år har varit bl.a. Helge Smedjebacka, Paul Krokfors, Samuel Häggkvist, Ragnar Granvik, Erik Granvik. Resor har gjorts till Israel, Nykarleby, östra Finland, Kaskö och Karleby. Antalet medlemmar ökade och var nu 166.

1981

Årsmötet hölls den 25 februari. Man har fortsatt med månatliga möten, den sist onsdagen i månaden, förutom månaderna juni-juli och augusti då pensionärerna har semester. Programinslagen har varit över det hela av religiös karaktär. Nuvarande prosten Eigil Granvik och kantor Alice Wikström har hela tiden deltagit i mötena. Besökande talare detta år var Elsa Strandén, Edvin Wikström, kyrkoherden i Vetil, Sigurd Norrgård, Heinz Mandell, Gurli Andersson, Helge Smedjebacka, Fride Hedman, Pär Granbacka. Under året har en del pensionärer rört sig utanför Terjärv, både som representanter i möten eller som enskilda deltagare. Först distriktmöte i Vasa, distriktsdag i Oravais, pensionärsträff i Kronoby, sön dagsutfärd till Nedervetil, distriktets sommardag i Åminne, ruskaresa till Sorsele i Sverige och gemensam träff i Nedervetil.

Sekreteraren konstaterar i sin verksamhetsberättelse att pensionärerna inte är "satta på undantag och att livet fortfarande är stort och rikt, en gåva av Herren, en gåva som vi med glädje och ansvar njuter så länge oss dagen förunnas". Medlemsavgiften var fortfarande 5 mk. Styrelsen för 1981: Mauritz Storbacka, Runar Sandvik, Evald Smedjebacka, Ruben Wistbacka och Tyra Sandberg. Suppleanter: Rakel Wistbacka och Verner Lindsjö. Vid årsskiftet hade föreningen 162 medlemmar.

1982

Ur den verksamhetsberättelse som ordföranden Ruben Wistbacka gjort (ordinarie sekreteraren Tyra Sandberg sjuk) framkommer att sjunde verksamhetsår fortsatt som tidigare, gästtalare under året var: Svenfors från Öja, länsman Jan Björklund, Erik Wentin (två gånger), Christer Häggkvist, Bertil Häger, Martin Sandvik, paret Bo-Jarl Klingenberg. Den 4 juli arrangerade Terjärv Lions Club en resa för pensionärerna till Klippan i Munsala, Vidare hölls en storsamling vid Emet med drygt 1.000 deltagare, en resa gjordes till Lappland och en vintersamling hölls i Karleby. En nyhet för pensionärerna från och med detta är var den pensionärs- frågesport ”Allvetarna” som Terjärv sparbank anordnade i klubblokalen och som inleddes den 15 oktober. Styrelsen: Ruben Wistbacka, Tyra Sandberg, Mauritz Storbacka, Arne Bexar (nyvald) och Runar Sandvik. Medlemsantal 143.

1983

Årsmöte hölls den 23 februari. I styrelsen för detta år valdes Ruben Wistbacka, Runar Sandvik, Arne Bexar samt nyvalda Ragnar Granvik och Elvira Renlund. Medlemsavgiften blev 10 mk. Ordförande för detta år blev Ragnar Granvik, viceordförande och kassör Ruben Wistbacka, sekreterare Elvira Renlund, samt som medlemmar Runar Sandvik och Arne Bexar, suppleanter: Rakel Wistbacka och Verner Lindsjö. Inga styrelsesammanträden har förekommit. Pensionärskören verkade fortsättningsvis. Föreningen är fortfarande delad i fem distrikt, endast sex möten (samt julfest) hölls under året, med talare som Karl Sandvik, Ruth Norrgran, Heinz Mandell, Arne Erikson, Mauritz Gistö, Bengt Djupsjöbacka och Edvin Wikström med fru. Sparbankens pensionärsträffar med frågesport anordnades även detta är,d är det vinnande laget kom från Högnabba-Småbönders. Lions bjöd på en bussresa till Larsmo, en resa gjordes till Åbo-Åland, vidare blev det sommarfest i Närpes, SÖU-info i Nedervetil, rundresa till Esse, Bennäs och Kronoby, ruskaresa till Ruka, båtresa till Umeå, samt fyra personer till Israel, höstfest i Nedervetil och distriktsfest i Jakobstad. Detta å fyllde två av föreningens trotjänare 80 år, nämligen Ruben Wistbacka och Tyra Sandberg, och de uppvaktades. Medlemsantalet var 143.

1984

Styrelsen återvaldes och konstituerade sig efter årsmötet den 20 februari 1985. Gästtalare detta år: Paul Krokfors, Heinz Mandell, Peter Lassus, Margit Bjondahi, Peter Lassus, Edvin Wikström, Olof Henrikson, Eigil Granvik. Under året skedde en förändring i församlingen genom att prosten Eigil Granvik gick i pension och efterträddes av kyrkoherde Gunnar Böling. En avskedsfest för paret Granvik hölls på oktoberfesten. Resor detta år; två resor till Stundars (med Lions), resa till Helsingfors och östra Finland, ruskaresa till Gällivare i Sverige, vårsamling i Jeppo, samt Karlebynejdens pensionärträff i Terjärv och höstsamling i Vasa och i Karleby. Pensionärsträfffarna på sparbanken fortsatte. Medlemsantalet detta år 161 en ökning med 18.

1985

Cirka 100 personer deltog i årsmötet den 20 februari 1985. Styrelsen återvaldes i sin helhet förutom att Naimi Ståhl nu blev suppleant i stället för Verner Lindsjö. Detta år beslöt man att månadsträffarna hålls den nästsista onsdagen i månaden. Orsak var att blodsockerdag är sista onsdagen i månaden, ett tillfälle som många pensionärer besöker. Gästtalare: Pekka Sedig, Johan Candelin, Alice Teir, Alli Kurtén, Peter Lassus, Eigil Granvik. Pensionärskören fortsätter sin verksamhet och deltog i månadsträffarna, besökte även Sandbacka. Spar banken fortsatte med sina träffar. Distrikssamling i Kronoby, vårsamling i Kronoby, lionsresa till Pörkenäs, bussresa till Norge och Härnösand, sommardag i Forsby samt höstsamling i Nedervetil. Medlemsantal: 178, en ökning med 17 nya.

1986

Styrelsen återvaldes, förutom Arne Bexar som avsade sig återval och i hans ställe valdes Levi Hansson. Detta år drabbades föreningen av en stor sorg, då mångårige ordförande och kassören Ruben Wistbacka avled den 27 oktober. Han var med vid grundandet av föreningen. Fyra styrelsesammanträden under året. Gästtalare: Bengt Djupsjöbacka, Ralf Renlund, Atle Strandén, Helge Smedje- backa, Bertel Häger, Eigil Granvik. Evenemang detta år var en resa till Munsala, vårsamling för Karlebynejdens pensionärer i Terjärv, sommarfest i Malax, höst- samling till Karleby, Iionsresa till Härma och höstsamling i Vasa. Banken fortsatte med sina träffar. Medlemsantal detta år var 182.

1987

Helge Smedjebacka tog på sig uppgiften att som t.f. kassör göra räkenskaperna får 1986. I Ruben Wistbackas ställe valdes Valter Högnabba (viceordförande och kassör), och i Elvira Renlunds ställe valdes Olof J.Särs (sekreterare), samt övriga Ragnar Granvik, Runar Sandvik och Levi Hansson, samt suppleanter Naimi Ståhl och Ellen Högkvist (ny). Medlemsavgiften 10 mark och kaffepriset höjden från 7 till 10 mk. Styrelsen har sammanträtt fem gånger. Gästtalare: Edvin Wikström, Birger Enges, Brita Vikman, Hemming Kankkonen, Kerstin och Erik Granvik, Heimer Bexar, Peter Kankkonen, Eigil Granvik.

Resor gjordes till Hudiksvall, lionsresa till Vörå kyrka, Norrvalla, Replot, Björköby och Bulleråsen, höstträff i Nedervetil, träff i Nykarleby samt temadag i Vasa. Sparbanksträff i april med frågesport.

Detta år föreslog Svenska Pensionärsförbundet att inrätta en ny ombuds- mannatjänst för södra Finland, och frågan var om det behövdes två tjänster och om det blev förhöjd medlemsavgift till förbundet, skulle föreningen vara med om förhöjningen? Föreningens styrelse beslöt att inte omfatta förslaget, och ifall det blir en ny tjänst, skulle man överväga om man skall vara kvar som medlem i förbundet. Det tolfte verksamhetsåret hade 190 medlemmar.

1988

90 pensionärer deltog i årsmötet. Styrelsen återvaldes i sin helhet, förutom Bror Dahlvik som nu efterträdde Naimi Ståhl som en av suppleanterna. Ragnar Granvik och Valter Högnabba valdes till medlemmar i samarbetskommittén för Karleby- nejden. Fem protokollförda styrelsesammanträden under året. Gästtalare: Jorma Harju, köpman Alf Sandvik från Lars mo, Alf Lönnquist, Helge Smedjebacka, Seppo Paananen, Bengt Djupsjöbacka och Eigil Granvik. Den 10 maj höll en gemensam träff i Terjärv för hela Karlebynejdens pensionärer med 250 deltagare. Festtal hölls av riksdagsman Gustav Björkstrand, En lionsresa gjordes till Norrvalla i Vörå. Sparbankens egen julfest hölls även detta år. Ca 100 personer deltog i medeltal på föreningens egna träffar. Medlemsantalet var nu 195.

1989

Styrelsen hade omvalts och höll sex styrelsemöte under året. Talare detta år var: Atle Stranden. Ingmar Weckström, Bill Ravall (sång), Peter Kankkonen, Eigil Granvik och Åke Lillas. Under året hölls en gemensam träff i Karleby, lionsresa till Ähtäri djurpark, distriktets sommarsamling i Karperö, samling på Seljes för styrelsemedlemmar, storsamling i Sursik. Föreningen och församlingen besöktes den 18 maj av pensionärer från Replot. Föreningen hade nu ett rekordantal medlemmar, 207 stycken.

1990

Samma styrelsesammansättning även detta år: Ragnar Granvik, ordf., Valter Högnabba, viceordf. och kassör, Olof J.Särs, sekr, samt Runar Sandvik och Levi Hansson, supplenater blev Bror Dahlvik och Ellen Högkvist. Fem styrelsemöten. Besökande gästtalare: Bo-Jarl Klingenberg, Erik Wentin, Hilding Widjeskog, Anna-Lisa Klingenberg, Rea Johnsson, Timo Saitajoki, Ingegärd Rantala, Bengt Djupsjöbacka och Eigil Granvik. Vid träffen den 26 september hälsade pensionärerna församlingens nya kyrkoherde Timo Saitajoki med fru Susann, välkommen till träffen. Lionsresan detta år gjordes till Kivitippu i Lappajärvi. En storträff hölls i Terjärv den 21 oktober för pensionärer i Karlebynejden. Predikan i kyrkan hölls av Helge Hildén. Program i församlingshemmet med bl.a. tal av Pehr Löv och sång av Småbönders damkör. Medlemsantal: 202.

1991

Styrelsen detta år: ordförande Ragnar Granvik, viceordförande Bror Dahlvik (nyvald ordinarie medlem), kassör Valter Högnabba, sekreterare Olof J Särs samt Levi Hansson, suppleanter Ellen Högkvist och Frans Skytte (ny). Fyra styrelsemöten detta år. Gästande talare detta år: Helena Sjöblom, Jan-Erik Sandström. Peter Kankkonen, Gustav Finnilä, Margareta Finnilä-Huhta, Eigil Granvik (julfest). Viceordförande Bror Dahlvik hade under senare delen av året haft ordförandeposten tillfälligt p.g.a. Ragnar Granviks ohälsa. En hemlig resa gjordes till Pörkenäs och en annan till Lohtaja djurpark, Karleby-Öja-Larsmo, Inremissionshemmet, Esse-Vitsjön-Inankylä, samt en lionsresa till Mustakari och Kalajoki. I oktober en höstträff i Kronoby samt distriktets årsmöte i Vasa. 188 medlemmar.

1992

Till ny ordförande för detta år valdes Bror Dahlvik, sedan Ragnar Granvik p.g.a. ålder och sjukdom avsagt sig återval i styrelsen. I Ragnar Granviks ställe invaldes Bertil Vistbacka. Övriga i styrelsen återvaldes, med den förändringen att Valter Hognabba både valdes till viceordförande och kassör. Ragnar Granvik blev hedersmedlem. Medlemsavgiften blev nu 15 mk. Fem styrelsemöten under året. Gästande talare: Allan Store, Timo Saitajoki, Margareta Norrgård, kyrkoherde Aspfors, Kaustby samt Anders Store. Pensionärerna tog detta år avsked av kantorn Alice Wikström som flyttade från orten. I september fick församlingen en t.f. kantor, då Ronny Borgmästars tillträdde tjänsten, och han började nu öva pensionärskören. Hemliga resor detta år företogs till Evijärvi, Seljes och Vetil, en träff i Nedervetil, lionsresa till Pedersöre kyrka och Jutbacka, egen träff för karlebybor i oktober och distriktsmöte i Vasa. Medlemsantal vid årets slut: 177.

1993

Styrelsesammansättningen samma som föregående år. Fem styrelsemöten under året. Gästande talare: Karin Saarukka, Peter Kankkonen, Timo Saitajoki, Gunnar Böling, Anton Forsén, Bertel Häger, Timo Saitajoki. En resa gjordes till Oravais, en lionsresa till Seljes, Kaustby-Halsu och Vetil, hemlig resa till korsun i Öja, Hickarö, Karleby och Såka. Vid utgången av året hade föreningen 157 medlemmar.

1994

Samma styrelse som höll fem möten. Gästande talare: Helge Smedjebacka, Allan Store, Hilding Söderbacka, Kristina Omars, Ole Brunell, Timo Saitajoki och Marit Kolam. Distriktets vårdag i Kronoby, styrelseträff i Nykarleby, månadsträff i Larsmo, lionsresa till Jakobstad, Larsmo och Trullön. Föreningen hade 159 med- lemmar detta år.

1995

Styrelsen omvaldes i sin helhet förutom Olof J.Särs som avsade sig återval och i hans ställe valdes Pehr Ahlsved. Medlemsavgiften höjdes till 25 mk. (Händelserna i slutet av detta år saknas - var ej protokollsförda då historiken skrevs.)

(Texten baserar sig  på föreningens protokoll)

©Elof Granholm
1995

 

Referat i Nya ÖB, 11.2.2016